Thôn Trương Xá, X. Toàn Thắng, H. Kim Động, T. Hưng Yên.